改造 Combo Select支持服务器端模糊搜索,combo模糊搜索

最近在ie8碰到一个js问题,需要实现使用拼音或者拼音首字母来检索select中的内容,原来的combobox只能支持汉字输入检索,现在需要进行改进,现在我将一步一步的实现方法记录下来,功能简单,也可能有bug和不足,供学习参考。(本文只是提供思路学习和备份,实际情况需要在ie8或者ie兼容模式上使用,所以没有考虑到别的浏览器)

改造 Combo Select支持服务器端模糊搜索,combo模糊搜索

项目中使用了 combo
select,为缺省的select增加模糊搜索的功能,一直运行得很好。

188金宝搏官网,目录结构:

1    碰到的问题

但最近碰到一个大数据量的select:初始化加载的数据项有2000多个。我们采用的是ajax读取所有的option
json,并由js在浏览器中遍历并最终生成完整的html。当数据量变大的时候,ajax读取数据和浏览器处理数据都会有比较明显的损耗,页面初始化时需要较长时间,降低了用户友好度。

|–index.html

2    备选解决方案

大家简单分析了一下这个问题,想到了三种可能的解决方案。

在index页面中添加

2.1 修改数据结构

目前的同级数据有2000多条,数据从逻辑上可以拆分为两级结构。这样,将数据拆分为两级结构后,使用两个联动Select,能大大减少每个select加载的option数量。

      北京 上海 广州 深圳 重庆 天津 沈阳 南京 武汉 长春 成都 大连 杭州 青岛 a济南 厦门 福州 西安 长沙 哈尔滨  

2.2 使用redis缓存数据

因为采用分布式部署,这些数据实际上经过了多次服务器之间的传输。数据量大,每一级传输耗时增加,导致最终的耗时难于接受。

可以在api server端利用nosql对数据进行缓存,能在一定程度上降低耗时。

效果:开始将select
的下拉列表框隐藏,当点击input文本框的时候显示到input框的下面,选择完成后再将select隐藏。

2.3 修改combo select插件

从前端入手,select只显示少量数据,当用户输入关键字进行搜索时,实时从服务器加载。这种方式增加了调用次数,但可以大大降低数据量,缩短页面加载的耗时。

三种方案,都能在一定程度上解决问题。我们决定先从combo
select插件尝试,如果达不到效果,再考虑redis缓存或修改数据结构的方案。

js实现:

3    Combo Select代码分析

网址
,感谢提供如此优秀的一个插件。

如果一个页面有多个地方需要实现这样的功能,这个时候就要使用面向对象的思维,尽可能代码重用,我们需要自定义一个ap这样的集合。

3.1 基本用法

首先在页面中构建一个select,并初始化option数据,然后调用脚本

$("#selectId").comboSelect();

其他更复杂的功能,请自行前往官网学习。

autoComplete.js

3.2 html结构

 188金宝搏官网 1

Combo Select在执行时,在原 select 外层套了一个 <div
class=”combo-select”>,然后在select后面添加了三个element。

div.combo-arrow,是下拉箭头

ul.combo-dropdown是用来显示的下拉列表

input.combo-input 是用来输入模糊搜索内容的输入框

并通过修改原 select 的属性,隐藏掉。

function Map */ this.keys = new Array(); /** 存放数据 */ this.data = new Object(); /** * 放入一个键值对 * @param {String} key * @param {Object} value */ this.put = function { if(this.data[key] == null){ this.keys.push; } this.data[key] = value; }; /** * 获取某键对应的值 * @param {String} key * @return {Object} value */ this.get = function { return this.data[key]; }; /** * 删除一个键值对 * @param {String} key */ this.remove = function { this.keys.remove; this.data[key] = null; }; /** * 遍历Map,执行处理函数 * * @param {Function} 回调函数 function{..} */ this.each = function{ if(typeof fn != 'function'){ return; } var len = this.keys.length; for{ var k = this.keys[i]; fn; } }; /** * 获取键值数组 * @return 键值对象{key,value}的数组 */ this.entrys = function() { var len = this.keys.length; var entrys = new Array; for (var i = 0; i < len; i++) { entrys[i] = { key : this.keys[i], value : this.data[i] }; } return entrys; }; /** * 判断Map是否为空 */ this.isEmpty = function() { return this.keys.length == 0; }; /** * 获取键值对数量 */ this.size = function(){ return this.keys.length; }; /** * 重写toString */ this.toString = function(){ var s = "{"; for(var i=0;i现在我们要写一个程序加载入口文件,用来将input和select的对象传入,然后进行事件绑定等等一系列的操作。var autoCompleteMap = new Map(); //组件容器,便于组件事件驱动时调用,同时支持多组件管理 var splitFleg = "_"; //分隔符 /** * 文本框,下拉框组合成自动补全组件 * @param {Object} txtObj 文本框对象 * @param {Object} selectObj 下拉框对象 * @param {int} selectSize 显示下拉框的数量 * @param {int} selectLength 下拉框的长度 */ function AutoComplete(txtObj, selectObj, selectSize, selectLength) { this.cacheContainer = new Array(); //缓存容器,用来在页面刚刚加载的时候将option中的内容缓存到cacheContainer中 this.init = function; //缓存数据,将option的数据缓存到cacheContainer this.initCSS(); //初始化css 将select隐藏 this.registerEvent(); //注册事件 this.setSelectIdPosition(); //设置select的位置 // 缓存当前组件,便于组件事件驱动时调用,同时支持多组件管理 autoCompleteMap.put(txtObj.id + selectObj.id, this); // 界面刷新后,将直属机构下拉框text值,写入文本框 var selectIndex = selectObj.selectedIndex; if //第一个内容一般是 ,如果没有则将>0改为>=0 txtObj.value = selectObj.options[selectIndex].text; } //缓存数据,将option的数据缓存到cacheContainer this.initCache = function() { var select_options = selectObj.options; if (select_options == null || select_options.length == 0) { return; } this.cacheContainer = []; for (var i = 0; i < select_options.length; i++) { this.cacheContainer[i] = select_options[i].text + splitFleg + select_options[i].value; } } this.initCSS = function() { selectObj.style.display = "none"; selectObj.style.position = "absolute"; selectObj.style.zIndex = 2; selectObj.style.width = selectLength + "px"; selectObj.multiple = "multiple"; txtObj.style.width = selectLength - 5 + "px"; } this.registerEvent = function() { // 下拉框事件 selectObj.ondblclick = this.doubleClickEvent; selectObj.onkeyup = this.keyupEvent; selectObj.onblur = this.OnblurEvent; selectObj.onfocus = this.OnfocusEvent; // 文本框事件 txtObj.onfocus = this.OnfocusEvent; txtObj.onblur = this.OnblurEvent; txtObj.onkeyup = this.txtObjKeyupEvent; } this.setSelectIdPosition = function() { var position = this.findPosition; selectObj.style.left = position[0] + "px"; selectObj.style.top = position[3] + 3 + "px"; } this.findPosition = function { var x2 = 0; var y2 = 0; var width = oElement.offsetWidth; var height = oElement.offsetHeight; if (typeof(oElement.offsetParent) != 'undefined') { for (var posX = 0, posY = 0; oElement; oElement = oElement.offsetParent) { posX += oElement.offsetLeft; posY += oElement.offsetTop; } x2 = posX + width; y2 = posY + height; return [posX, posY, x2, y2]; } else { x2 = oElement.x + width; y2 = oElement.y + height; return [oElement.x, oElement.y, x2, y2]; } } //-----------------绑定的事件------------------------ /** * select下拉列表框双击事件 */ this.doubleClickEvent = function() { selectObj.style.display = "none"; var selectIndex = selectObj.selectedIndex; txtObj.value = selectObj.options[selectIndex].text; } /** * 鼠标点击松开事件 */ this.keyupEvent = function() { var autocomplete = autoCompleteMap.get(txtObj.id + selectObj.id); if { event.returnValue = false; var srcElem = document.activeElement; //获取当前聚焦的对象 var testval = srcElem.id; if (testval == selectObj.id) { autocomplete.doubleClickEvent(); } } } /** * 聚焦事件 */ this.OnblurEvent = function() { var srcElem = document.activeElement; var testval = srcElem.id; if (testval != selectObj.id && testval != txtObj.id) { //如果没有聚焦到当前input框或者select列表 selectObj.style.display = "none"; //将select列表隐藏 } } /** * 聚焦事件 */ this.OnfocusEvent = function() { var autocomplete = autoCompleteMap.get(txtObj.id + selectObj.id); autocomplete.setSelectIdPosition(); var srcElem = document.activeElement; var testval = srcElem.id; if (testval == selectObj.id || testval == txtObj.id) { //聚焦在当前对象 if (txtObj.value.length != 0) { //当input框中存在字符,则不进行任何操作 return; } var selectIdLength = selectObj.options.length; if (selectIdLength > selectSize) { selectObj.size = selectSize; } else { selectObj.size = selectIdLength; } selectObj.style.display = "block"; } } var myTimeout = null; /** * 文本框鼠标聚焦松开事件 ,设置一个定时器,每个特定的时间执行函数,查询和input框中匹配到的select列表数据并显示 */ this.txtObjKeyupEvent = function() { var autocomplete = autoCompleteMap.get(txtObj.id + selectObj.id); if { //input框中点击键盘方向键下,这个时候不需要进行检索,只有在输入的时候触发检索事件 var srcElem = document.activeElement; var testval = srcElem.id; if { selectObj.focus(); if (selectObj.options.length >= 1) selectObj.options[0].selected = true; } return; } if (autocomplete.myTimeout != null) { //清空设置的定时执行事件 clearTimeout(autocomplete.myTimeout); } autocomplete.myTimeout = setTimeout(autocomplete.doAJAX, 200); } //----------------------------检索显示匹配数据----------------------------- /** * 做主要的查询匹配操作 */ this.doAJAX = function() { var autocomplete = autoCompleteMap.get(txtObj.id + selectObj.id); //清空原来的OPTIONS autocomplete.clearAllOptions(); autocomplete.setSelectIdPosition(); var inputStr = txtObj.value; var arrays = autocomplete.compareInput; //匹配符合查询条件的数据 if (arrays == null || arrays.length == 0) { selectObj.style.display = "none"; return; } selectObj.style.display = "block"; for (var i = 0; i < arrays.length; i++) { var optionParams = arrays[i].split; var opt = new Option(); opt.text = optionParams[0]; opt.value = optionParams[1]; selectObj.add; } if (arrays.length > selectSize) { selectObj.size = selectSize; } else { selectObj.size = arrays.length; } } /** * 清空原来的OPTIONS */ this.clearAllOptions = function() { //清空原来的OPTIONS var nL = selectObj.options.length; while { selectObj.remove(selectObj.options.length - 1); nL = selectObj.options.length; } } //--------------------------数据检索规则--------------------- /** * 数据检索规则 * @param {String} inputStr input框中需要进行匹配的条件 */ this.compareInput = function { if (this.cacheContainer.length == 0) { return; } inputStr = inputStr.replace; //去前边空白字符串 inputStr = this.deleteSpecialSpace; //去除特殊空白字符串 if (inputStr == null || inputStr.length == 0) { return this.cacheContainer; } inputStr = disableSpecialCharacter; //特殊字符处理 var resultArray = new Array(); var k = 0; var selectText = ""; for (var i = 0; i < this.cacheContainer.length; i++) { selectText = (this.cacheContainer[i].split.replace; selectText = this.deleteSpecialSpace; if (compareRules) { //匹配规则 resultArray[k] = this.cacheContainer[i]; k++; } } return uniqueArray; } /** * 去除特殊空白字符串 */ this.deleteSpecialSpace = function { var temp = ""; for (var i = 0; i < srcStr.length; i++) { var charStr = srcStr.charAt; // 界面特殊空格Unicode=160,此空格既不是全角,也非半角 if == 160) { continue; } temp += charStr; } return temp; } } /** * @param {String} inputStr 需要进行过滤的字符 * 特殊字符处理 */ function disableSpecialCharacter { inputStr = inputStr.replace(new RegExp; inputStr = inputStr.replace(new RegExp; inputStr = inputStr.replace(new RegExp; inputStr = inputStr.replace(new RegExp; inputStr = inputStr.replace(new RegExp; inputStr = inputStr.replace(new RegExp; inputStr = inputStr.replace(new RegExp; inputStr = inputStr.replace(new RegExp; inputStr = inputStr.replace", 'g'), "\)"); inputStr = inputStr.replace(new RegExp; inputStr = inputStr.replace(new RegExp; inputStr = inputStr.replace(new RegExp, "\?"); return inputStr; } /** * 匹配规则 * @param {String} inputStr input框字符,匹配条件 * @param {String} selectText 被匹配文字 */ function compareRules { //匹配汉字 return selectText.indexOf != -1 ; } /** * 过滤重复数据 * @param {Object} arr 结果数组 */ function uniqueArray { if(arr == null || arr.length == 0){ return arr; } return arr.reverse.match/ig).reverse(); } /** * 在原来onload的基础上加上自定义要执行的函数 * @param {Object} func 加载函数 */ function addLoadEvent { var oldonload = window.onload; if (typeof window.onload != 'function') { window.onload = func; } else { window.onload = function; func(); } } }

3.3 js数据模型

combo select初始化时,经过一系列代码,最终构造几个属性:

$container : 生成一个新的div,将原来的select和新生成的ul等都放在其中。

$el : 初始的select element

$options : 所有的option 数据

$dropdown : 生成的 ul.combo-dropdown 对象

$items : 所有的options转成 li 格式后的数据。

下图是数据模型和html元素之间的对应关系。

 188金宝搏官网 2

引入将汉字转换成拼音的工具js

3.4 插件初始化

在js插件的代码function Plugin ( element, options
)会完成插件的初始化,根据select当前的数据,完成html元素的调整,以及js数据模型的初始化。初始化流程如下

 188金宝搏官网 3

pinYinHanZi.js

3.5 模糊查询的逻辑

当用户在input中输入文字的时候,会触发
keydown和keyup事件,在keyup事件中,对 $items中的数据依次进行匹配,设置
visible属性,实现部分数据的展示。

 188金宝搏官网 4

在这个过程中,原始的select($el)及其所有的options($options)没有变化,下拉列表的变化,主要是将ul.li($items)设置为可见或不可见。

/** * 汉子转换成拼音工具js */ var key2code = { 65: "a", 66: "b", 67: "c", 68: "d", 69: "e", 70: "f", 71: "g", 72: "h", 73: "i", 74: "j", 75: "k", 76: "l", 77: "m", 78: "n", 79: "o", 80: "p", 81: "q", 82: "r", 83: "s", 84: "t", 85: "u", 86: "v", 87: "w", 88: "x", 89: "y", 90: "z", 49: "1", 50: "2", 51: "3", 52: "4", 53: "5", 54: "6", 55: "7", 56: "8", 57: "9", 48: "0" }; var spell = { 0xB0A1: "a", 0xB0A3: "ai", 0xB0B0: "an", 0xB0B9: "ang", 0xB0BC: "ao", 0xB0C5: "ba", 0xB0D7: "bai", 0xB0DF: "ban", 0xB0EE: "bang", 0xB0FA: "bao", 0xB1AD: "bei", 0xB1BC: "ben", 0xB1C0: "beng", 0xB1C6: "bi", 0xB1DE: "bian", 0xB1EA: "biao", 0xB1EE: "bie", 0xB1F2: "bin", 0xB1F8: "bing", 0xB2A3: "bo", 0xB2B8: "bu", 0xB2C1: "ca", 0xB2C2: "cai", 0xB2CD: "can", 0xB2D4: "cang", 0xB2D9: "cao", 0xB2DE: "ce", 0xB2E3: "ceng", 0xB2E5: "cha", 0xB2F0: "chai", 0xB2F3: "chan", 0xB2FD: "chang", 0xB3AC: "chao", 0xB3B5: "che", 0xB3BB: "chen", 0xB3C5: "cheng", 0xB3D4: "chi", 0xB3E4: "chong", 0xB3E9: "chou", 0xB3F5: "chu", 0xB4A7: "chuai", 0xB4A8: "chuan", 0xB4AF: "chuang", 0xB4B5: "chui", 0xB4BA: "chun", 0xB4C1: "chuo", 0xB4C3: "ci", 0xB4CF: "cong", 0xB4D5: "cou", 0xB4D6: "cu", 0xB4DA: "cuan", 0xB4DD: "cui", 0xB4E5: "cun", 0xB4E8: "cuo", 0xB4EE: "da", 0xB4F4: "dai", 0xB5A2: "dan", 0xB5B1: "dang", 0xB5B6: "dao", 0xB5C2: "de", 0xB5C5: "deng", 0xB5CC: "di", 0xB5DF: "dian", 0xB5EF: "diao", 0xB5F8: "die", 0xB6A1: "ding", 0xB6AA: "diu", 0xB6AB: "dong", 0xB6B5: "dou", 0xB6BC: "du", 0xB6CB: "duan", 0xB6D1: "dui", 0xB6D5: "dun", 0xB6DE: "duo", 0xB6EA: "e", 0xB6F7: "en", 0xB6F8: "er", 0xB7A2: "fa", 0xB7AA: "fan", 0xB7BB: "fang", 0xB7C6: "fei", 0xB7D2: "fen", 0xB7E1: "feng", 0xB7F0: "fo", 0xB7F1: "fou", 0xB7F2: "fu", 0xB8C1: "ga", 0xB8C3: "gai", 0xB8C9: "gan", 0xB8D4: "gang", 0xB8DD: "gao", 0xB8E7: "ge", 0xB8F8: "gei", 0xB8F9: "gen", 0xB8FB: "geng", 0xB9A4: "gong", 0xB9B3: "gou", 0xB9BC: "gu", 0xB9CE: "gua", 0xB9D4: "guai", 0xB9D7: "guan", 0xB9E2: "guang", 0xB9E5: "gui", 0xB9F5: "gun", 0xB9F8: "guo", 0xB9FE: "ha", 0xBAA1: "hai", 0xBAA8: "han", 0xBABB: "hang", 0xBABE: "hao", 0xBAC7: "he", 0xBAD9: "hei", 0xBADB: "hen", 0xBADF: "heng", 0xBAE4: "hong", 0xBAED: "hou", 0xBAF4: "hu", 0xBBA8: "hua", 0xBBB1: "huai", 0xBBB6: "huan", 0xBBC4: "huang", 0xBBD2: "hui", 0xBBE7: "hun", 0xBBED: "huo", 0xBBF7: "ji", 0xBCCE: "jia", 0xBCDF: "jian", 0xBDA9: "jiang", 0xBDB6: "jiao", 0xBDD2: "jie", 0xBDED: "jin", 0xBEA3: "jing", 0xBEBC: "jiong", 0xBEBE: "jiu", 0xBECF: "ju", 0xBEE8: "juan", 0xBEEF: "jue", 0xBEF9: "jun", 0xBFA6: "ka", 0xBFAA: "kai", 0xBFAF: "kan", 0xBFB5: "kang", 0xBFBC: "kao", 0xBFC0: "ke", 0xBFCF: "ken", 0xBFD3: "keng", 0xBFD5: "kong", 0xBFD9: "kou", 0xBFDD: "ku", 0xBFE4: "kua", 0xBFE9: "kuai", 0xBFED: "kuan", 0xBFEF: "kuang", 0xBFF7: "kui", 0xC0A4: "kun", 0xC0A8: "kuo", 0xC0AC: "la", 0xC0B3: "lai", 0xC0B6: "lan", 0xC0C5: "lang", 0xC0CC: "lao", 0xC0D5: "le", 0xC0D7: "lei", 0xC0E2: "leng", 0xC0E5: "li", 0xC1A9: "lia", 0xC1AA: "lian", 0xC1B8: "liang", 0xC1C3: "liao", 0xC1D0: "lie", 0xC1D5: "lin", 0xC1E1: "ling", 0xC1EF: "liu", 0xC1FA: "long", 0xC2A5: "lou", 0xC2AB: "lu", 0xC2BF: "lv", 0xC2CD: "luan", 0xC2D3: "lue", 0xC2D5: "lun", 0xC2DC: "luo", 0xC2E8: "ma", 0xC2F1: "mai", 0xC2F7: "man", 0xC3A2: "mang", 0xC3A8: "mao", 0xC3B4: "me", 0xC3B5: "mei", 0xC3C5: "men", 0xC3C8: "meng", 0xC3D0: "mi", 0xC3DE: "mian", 0xC3E7: "miao", 0xC3EF: "mie", 0xC3F1: "min", 0xC3F7: "ming", 0xC3FD: "miu", 0xC3FE: "mo", 0xC4B1: "mou", 0xC4B4: "mu", 0xC4C3: "na", 0xC4CA: "nai", 0xC4CF: "nan", 0xC4D2: "nang", 0xC4D3: "nao", 0xC4D8: "ne", 0xC4D9: "nei", 0xC4DB: "nen", 0xC4DC: "neng", 0xC4DD: "ni", 0xC4E8: "nian", 0xC4EF: "niang", 0xC4F1: "niao", 0xC4F3: "nie", 0xC4FA: "nin", 0xC4FB: "ning", 0xC5A3: "niu", 0xC5A7: "nong", 0xC5AB: "nu", 0xC5AE: "nv", 0xC5AF: "nuan", 0xC5B0: "nue", 0xC5B2: "nuo", 0xC5B6: "o", 0xC5B7: "ou", 0xC5BE: "pa", 0xC5C4: "pai", 0xC5CA: "pan", 0xC5D2: "pang", 0xC5D7: "pao", 0xC5DE: "pei", 0xC5E7: "pen", 0xC5E9: "peng", 0xC5F7: "pi", 0xC6AA: "pian", 0xC6AE: "piao", 0xC6B2: "pie", 0xC6B4: "pin", 0xC6B9: "ping", 0xC6C2: "po", 0xC6CB: "pu", 0xC6DA: "qi", 0xC6FE: "qia", 0xC7A3: "qian", 0xC7B9: "qiang", 0xC7C1: "qiao", 0xC7D0: "qie", 0xC7D5: "qin", 0xC7E0: "qing", 0xC7ED: "qiong", 0xC7EF: "qiu", 0xC7F7: "qu", 0xC8A6: "quan", 0xC8B1: "que", 0xC8B9: "qun", 0xC8BB: "ran", 0xC8BF: "rang", 0xC8C4: "rao", 0xC8C7: "re", 0xC8C9: "ren", 0xC8D3: "reng", 0xC8D5: "ri", 0xC8D6: "rong", 0xC8E0: "rou", 0xC8E3: "ru", 0xC8ED: "ruan", 0xC8EF: "rui", 0xC8F2: "run", 0xC8F4: "ruo", 0xC8F6: "sa", 0xC8F9: "sai", 0xC8FD: "san", 0xC9A3: "sang", 0xC9A6: "sao", 0xC9AA: "se", 0xC9AD: "sen", 0xC9AE: "seng", 0xC9AF: "sha", 0xC9B8: "shai", 0xC9BA: "shan", 0xC9CA: "shang", 0xC9D2: "shao", 0xC9DD: "she", 0xC9E9: "shen", 0xC9F9: "sheng", 0xCAA6: "shi", 0xCAD5: "shou", 0xCADF: "shu", 0xCBA2: "shua", 0xCBA4: "shuai", 0xCBA8: "shuan", 0xCBAA: "shuang", 0xCBAD: "shui", 0xCBB1: "shun", 0xCBB5: "shuo", 0xCBB9: "si", 0xCBC9: "song", 0xCBD1: "sou", 0xCBD4: "su", 0xCBE1: "suan", 0xCBE4: "sui", 0xCBEF: "sun", 0xCBF2: "suo", 0xCBFA: "ta", 0xCCA5: "tai", 0xCCAE: "tan", 0xCCC0: "tang", 0xCCCD: "tao", 0xCCD8: "te", 0xCCD9: "teng", 0xCCDD: "ti", 0xCCEC: "tian", 0xCCF4: "tiao", 0xCCF9: "tie", 0xCCFC: "ting", 0xCDA8: "tong", 0xCDB5: "tou", 0xCDB9: "tu", 0xCDC4: "tuan", 0xCDC6: "tui", 0xCDCC: "tun", 0xCDCF: "tuo", 0xCDDA: "wa", 0xCDE1: "wai", 0xCDE3: "wan", 0xCDF4: "wang", 0xCDFE: "wei", 0xCEC1: "wen", 0xCECB: "weng", 0xCECE: "wo", 0xCED7: "wu", 0xCEF4: "xi", 0xCFB9: "xia", 0xCFC6: "xian", 0xCFE0: "xiang", 0xCFF4: "xiao", 0xD0A8: "xie", 0xD0BD: "xin", 0xD0C7: "xing", 0xD0D6: "xiong", 0xD0DD: "xiu", 0xD0E6: "xu", 0xD0F9: "xuan", 0xD1A5: "xue", 0xD1AB: "xun", 0xD1B9: "ya", 0xD1C9: "yan", 0xD1EA: "yang", 0xD1FB: "yao", 0xD2AC: "ye", 0xD2BB: "yi", 0xD2F0: "yin", 0xD3A2: "ying", 0xD3B4: "yo", 0xD3B5: "yong", 0xD3C4: "you", 0xD3D9: "yu", 0xD4A7: "yuan", 0xD4BB: "yue", 0xD4C5: "yun", 0xD4D1: "za", 0xD4D4: "zai", 0xD4DB: "zan", 0xD4DF: "zang", 0xD4E2: "zao", 0xD4F0: "ze", 0xD4F4: "zei", 0xD4F5: "zen", 0xD4F6: "zeng", 0xD4FA: "zha", 0xD5AA: "zhai", 0xD5B0: "zhan", 0xD5C1: "zhang", 0xD5D0: "zhao", 0xD5DA: "zhe", 0xD5E4: "zhen", 0xD5F4: "zheng", 0xD6A5: "zhi", 0xD6D0: "zhong", 0xD6DB: "zhou", 0xD6E9: "zhu", 0xD7A5: "zhua", 0xD7A7: "zhuai", 0xD7A8: "zhuan", 0xD7AE: "zhuang", 0xD7B5: "zhui", 0xD7BB: "zhun", 0xD7BD: "zhuo", 0xD7C8: "zi", 0xD7D7: "zong", 0xD7DE: "zou", 0xD7E2: "zu", 0xD7EA: "zuan", 0xD7EC: "zui", 0xD7F0: "zun", 0xD7F2: "zuo" }; var spellArray = new Array(); var pn = ""; function pinyin { if || char.charCodeAt return char; if (spellArray[char.charCodeAt return spellArray[char.charCodeAt] execScript("ascCode=hex)", "vbscript"); ascCode = eval; if (!(ascCode > 0xB0A0 && ascCode < 0xD7F3)) return char; for (var i = ascCode; i--; return spell[i]; } function toPinyin { var pStr = "" for (var i = 0; i < str.length; i++) { if == "n") pStr += "
" else pStr += " " + str.charAt + " " + pinyin + "" // else pStr += pinyin + " " } return pStr; } function toPinyinOnly { var pStr = "" for (var i = 0; i < str.length; i++) { if == "n") pStr += "
" else pStr += pinyin; //pStr += " " + pinyin; // else pStr += pinyin + " " } return pStr; } function toPinyinShengmu { var pStr = "" for (var i = 0; i < str.length; i++) { if == "n") pStr += ""; else pStr += pinyin.charAt; // else pStr += pinyin + " " } return pStr; } function pinyinSort { var rValue = 0 for (var i = 0; i < a.length; i++) { var pinA = pinyin var pinB = pinyin if (rValue = pinA > pinB ? 1 : pinA < pinB ? -1 : 0) break } return rValue } index.html[html] view plain copy 在CODE上查看代码片派生到我的代码片    //&#33258;&#23450;&#20041;&#35268;&#21017; function compareRules { //&#21305;&#37197;&#27721;&#23383; &#21644;&#25340;&#38899; return selectText.indexOf != -1 || toPinyinShengmu.indexOf != -1 || toPinyinOnly.indexOf != -1; } addLoadEvent; function func() { var textObj = document.getElementById; var cityObj = document.getElementById; var autocomplete = new AutoComplete(textObj, cityObj, 10, 300); autocomplete.init(); }   北京 上海 广州 重庆 天津 沈阳 南京 武汉 长春 成都 大连 杭州 青岛 济南 厦门 福州 西安 长沙 哈尔滨  

4    修改为Server端实时查询方案

整个修改方案,分别从Server API、js组件、前端调用三方面解决。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注